Από τις 25 Σεπτεμβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση συλλέγει υπογραφές για την Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών «Έναρξη χωρίς όρους βασικών αποτελεσμάτων (UBI) σε ολόκληρη την ΕΕ». Έως 25th της Ιουνίου 2022, πρέπει να συλλεχθούν οι υπογραφές 1 εκατομμυρίου πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τις υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο στόχος είναι να καθιερωθεί η εισαγωγή άνευ όρων βασικών εισοδημάτων σε ολόκληρη την ΕΕ που θα διασφαλίζει την υλική ύπαρξη κάθε ατόμου και την ευκαιρία να συμμετάσχει στην κοινωνία ως μέρος της οικονομικής της πολιτικής. Η πρωτοβουλία για την εισαγωγή άνευ όρων βασικού εισοδήματος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υπογραφεί στο https://eci-ubi.eu/.

Αυτό είναι ένα εισαγωγικό άρθρο σε μια σειρά άρθρων σχετικά με το βασικό εισόδημα χωρίς όρους. Σκοπεύουμε να αντικατοπτρίσουμε το θέμα του άνευ όρων βασικού εισοδήματος (UBI) από διαφορετικές απόψεις, εξετάζοντας το πρίσμα της Λετονίας. Ας ξεκινήσουμε με ένα εισαγωγικό άρθρο σχετικά με το τι είναι το UBI, ποιοι είναι οι σκοποί του UBI, ας δώσουμε μια σύντομη ιστορία και τον αντίκτυπο στο τι συμβαίνει σήμερα.

 

Συζητήθηκε ευρέως θέμα στον τομέα των κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Το άνευ όρων βασικό εισόδημα έχει γίνει ένα από τα πιο συζητημένα ζητήματα κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη και παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια. Οι φιλόσοφοι, οι οικονομολόγοι, οι γιατροί, οι εκπρόσωποι της εκπαίδευσης, η ασφάλεια, τα διάφορα επαγγέλματα και οι τέχνες, ακτιβιστές ΜΚΟ, τα Ηνωμένα Έθνη, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός και η Παγκόσμια Τράπεζα κάνουν υπολογισμούς. Αυτή η ιδέα υποστηρίζεται επίσης από τον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος έγραψε για αυτό στο βιβλίο του «Ας ονειρευτούμε". Το UBI αναφέρεται τόσο σε κάστρα όσο και σε καλύβες. Θεωρείται ότι η εφαρμογή του UBI είναι μόνο θέμα χρόνου. Προκειμένου να μην χάσουμε χρόνο και την ανταγωνιστικότητά μας σε περίπτωση που πρέπει να ανταγωνιστούμε με μια χώρα όπου έχει ήδη εισαχθεί το UBI, είναι καιρός να το συζητήσουμε και στη Λετονία.

 

Τι είναι το βασικό εισόδημα χωρίς όρους;

Το άνευ όρων βασικό εισόδημα ορίζεται από τα ακόλουθα τέσσερα κριτήρια:

  • Παγκόσμιος: Το UBI πληρώνεται σε όλους, χωρίς έλεγχο μέσων.
  • Ατομική: Όλοι - κάθε γυναίκα, κάθε άντρας και κάθε παιδί - έχουν το δικαίωμα στο UBI σε ατομική βάση.
  • Ανευ όρων: Ως ανθρώπινο και νομικό δικαίωμα, το UBI δεν εξαρτάται από οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, από την υποχρέωση ανάληψης μισθωτής εργασίας, απόδειξης προθυμίας για εργασία, για συμμετοχή σε κοινοτική υπηρεσία κ.λπ.
  • Αρκετά ψηλά: Το ποσό πρέπει να προβλέπει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο, το οποίο πληροί τα κοινωνικά και πολιτιστικά πρότυπα της κοινωνίας στη συγκεκριμένη χώρα.

 

Έτσι, το βασικό εισόδημα άνευ όρων συνίσταται σε περιοδικές πληρωμές σε μετρητά που χορηγούνται σε όλους τους πολίτες (κατοίκους) χωρίς έλεγχο μέσων για να διασφαλιστεί το βιοτικό τους επίπεδο πάνω από το όριο της φτώχειας μέχρι το τέλος της ζωής τους.

Το UBI πληρώνεται σε μετρητά, όχι σε είδος, αφήνοντας τους δικαιούχους ελεύθερους να το ξοδέψουν όπως κρίνουν κατάλληλο. Το UBI πληρώνει όλους, όχι στόχους συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας, ατομικά, όχι στο νοικοκυριό.

Το UBI δεν περιλαμβάνει καμία απαίτηση εργασίας, είναι διαθέσιμο τόσο σε εκείνους που έχουν μισθωτή εργασία όσο και σε εκείνους που δεν είναι υπάλληλοι, έχουν εκπρόσωπο στις δημιουργικές βιομηχανίες (receiv honorarium), εργάζονται ως εθελοντές κ.λπ.

Το UBI πρέπει να αποτρέψει την υλική φτώχεια και να προσφέρει την ευκαιρία να συμμετάσχει στην κοινωνία, το UBI πρέπει να είναι τουλάχιστον πάνω από το επίπεδο κινδύνου-φτώχειας σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ, το οποίο αντιστοιχεί στο 60% του λεγόμενου εθνικού μέσου καθαρού ισοδύναμου εισοδήματος.

Για παράδειγμα, το 2019, ο κίνδυνος φτώχειας ήταν 21.6% ή 407 χιλιάδες άτομα στη Λετονία. Σύμφωνα με την Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία, το αντίστοιχο διαθέσιμο εισόδημα αυτού του πληθυσμού ήταν κάτω από το όριο κινδύνου-φτώχειας ή 441 ευρώ το μήνα. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (GMI) στη Λετονία ορίζεται στο 20% του μέσου εισοδήματος.

Σε χώρες όπου η πλειοψηφία έχει χαμηλά εισοδήματα, και ως εκ τούτου το μέσο εισόδημα είναι χαμηλό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας εναλλακτικός δείκτης αναφοράς (π.χ. ένα καλάθι αγαθών και υπηρεσιών) για τον προσδιορισμό του ποσού του βασικού εισοδήματος, για την εξασφάλιση αξιοπρέπειας ζωής, υλικής ασφάλειας και πλήρης συμμετοχή στην κοινωνία.

Οι εμπνευστές της Πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων Πολιτών «Έναρξη χωρίς όρους βασικών αποτελεσμάτων (UBI) σε ολόκληρη την ΕΕ» ζητούν από την Επιτροπή της ΕΕ να υποβάλει πρόταση για άνευ όρων βασικά εισοδήματα σε ολόκληρη την ΕΕ, οι οποίες μειώνουν τις περιφερειακές ανισότητες προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. στην ΕΕ (πολιτική συνοχής - πολιτική εξίσωσης, μείωση των ανισοτήτων, καλύτερη δέσμευση · ένα σύνολο πολιτικών και μέτρων που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξισορρόπηση του επιπέδου ανάπτυξης των χωρών, επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερη ενότητα και δέσμευση στο σύνολό της).

Αυτό θα επιτύχει τον στόχο που ορίζεται στην κοινή δήλωση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι «η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα υποστηρίξουν επίσης αποτελεσματικά, βιώσιμα και δίκαια συστήματα κοινωνικής προστασίας για τη διασφάλιση του βασικού εισοδήματος "Για την καταπολέμηση της ανισότητας".

Ένα UBI είναι ένα κεντρικό μέτρο για την επίτευξη των στόχων της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας και της ισότητας που αναπτύσσονται σε κεντρικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_en).

 

Απαιτείται αριθμός υπογραφών

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών ορίζει ότι ένας από τους όρους για την εγκυρότητα μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών είναι - τουλάχιστον στο ένα τέταρτο των κρατών μελών, η ο αριθμός των υπογραφόντων είναι τουλάχιστον ίσος με τον ελάχιστο αριθμό που ορίζεται στο παράρτημα Ι, που αντιστοιχεί στον αριθμό των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται σε κάθε κράτος μέλος, πολλαπλασιασμένος επί τον συνολικό αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη στιγμή της εγγραφή της πρωτοβουλίας. Στην περίπτωση της Λετονίας, αυτές είναι 5640 υπογραφές. Ωστόσο, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, προκειμένου να επιτευχθεί 1 εκατομμύριο υπογραφές σε ολόκληρη την ΕΕ, η Λετονία θα πρέπει να συλλέξει 11,348 υπογραφές. Μέχρι σήμερα, η πρωτοβουλία έχει υπογραφεί στη Λετονία από λίγο περισσότερους από 3,295 πολίτες της Λετονίας από τους 5,640, που είναι το 58.46% του ελάχιστου αριθμού υπογραφών. Παρά τις λίγες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την πρωτοβουλία στα μέσα ενημέρωσης, η χώρα μας κατατάσσεται τρίτη στην Ευρώπη στη συλλογή υπογραφών. Συνολικά, περίπου 138240 υπογραφές έχουν συλλεχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι το 13.82% του 1 εκατομμυρίου.

 

Οι πρώτοι τυχεροί

Προκειμένου οι πολίτες της ΕΕ να δοκιμάσουν τι σημαίνει να λαμβάνετε UBI σε τακτική βάση, οι εμπνευστές, μαζί με τους υποστηρικτές τους από τη μη κυβερνητική οργάνωση UBI4ALL, πραγματοποίησαν το πρώτο νούμερο βασικού εισοδήματος στην ΕΕ στις 16 Ιουνίου 2020 - 800 € ανά μήνα, το οποίο μπορεί να ληφθεί κάθε μήνα για ένα έτος (800 ευρώ για 12 μήνες είναι 9,600 ευρώ ετησίως). Από τις 17 Ιουνίου, οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη δεύτερη κλήρωση UBI. Όσοι έχουν εγγραφεί για το πρώτο είναι αυτόματα επιλέξιμοι για τη δεύτερη κλήρωση UBI. Είναι ανοιχτό σε κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει συμπληρώσει την ηλικία των 16 ετών. Η κλήρωση χρηματοδοτείται αποκλειστικά από δωρεές πολιτών μέσω χρηματοδότησης πλήθους. Είναι απαραίτητο να συγκεντρωθούν 9,600 ευρώ για τη χρηματοδότηση του βασικού εισοδήματος ενός πολίτη. Κατά τη στιγμή της σύνταξης αυτού του άρθρου, 16,281 πολίτες έχουν υποβάλει αίτηση για το δεύτερο ράφτρα και 688 € έχουν δωρηθεί μέχρι στιγμής, αλλά ο τυχερός νικητής του πρώτου λοταρίσματος είναι η Λούσι από τη Γαλλία. Ο ιστότοπος στον οποίο μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για το λοταρία UBI είναι https://ubi4all.eu. Μπορείτε επίσης να είστε από τους πρώτους τυχερούς.

Η Roswitha Minardi (από τα αριστερά), ο πρώτος ηγέτης λαχειοφόρων αγορών της ΕΕ χωρίς όρους, Helwig Fenner (UBI4ALL), ο εμπνευστής του λοταριού και η Lucie Paulin από τη Γαλλία, ο τυχερός νικητής του λοταριού UBI.

Λίγα είναι γνωστά και ομιλούνται στη Λετονία

Τι έχει κάνει το βασικό εισόδημα άνευ όρων ένα τόσο πραγματικό θέμα και γιατί είναι τόσο λίγο γνωστό γι 'αυτό στη Λετονία; Η παγκόσμια εμπειρία είναι αρκετά εκτεταμένη - έχουν πραγματοποιηθεί διάφορα πειράματα, μελέτες και ανάλυση δεδομένων, τα οποία αποδεικνύουν ότι η πληρωμή του βασικού εισοδήματος έχει θετικά οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα. Επομένως, αυτό το θέμα συζητείται ευρέως στο εξωτερικό.

Δυστυχώς, η Λετονία αποφεύγει να μιλά για οτιδήποτε εφιστά την προσοχή στο κοινωνικό σύστημα. Το πρώτο αρνητικό επιχείρημα είναι συνήθως παρανόηση - πώς μπορούν να πληρώνονται χρήματα για τίποτα; Αλλά το UBI δεν είναι χρήμα για τίποτα. είναι ένα μέρισμα σε κάθε επένδυσή μας από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Ζούμε όλοι σε μια κοινωνία στην οποία συμμετέχουμε. Η κοινωνία διαμορφώνει το κράτος και τα κράτη σχηματίζουν συνδικάτα κρατών. Είναι δίκαιο να επιστρέφουμε ένα μικρό μέρος από τη συνεισφορά μας.

 

Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η εποχή της κατοχής είχε πολύ αρνητική επίδραση στον τρόπο σκέψης μας, επομένως συχνά δεν τολμούμε να σκεφτόμαστε ευρύτερα ή εξωφρενικά. Πολύ περισσότερο αν ο Υπουργός Οικονομικών ισχυριστεί αμέσως ότι είναι πολύ ακριβό. Το ερώτημα προκύπτει: μπορεί ο πληθυσμός να γίνει πολύ ακριβός για τη χώρα; Αυτό ισχύει για το UBI σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο σε ένα από τα κράτη μέλη. Οι χώρες επωφελούνται επειδή το κόστος παροχής διαφόρων λειτουργιών μπορεί να μειωθεί επειδή οι άνθρωποι τους εμπλέκονται στην παροχή αυτών των λειτουργιών (περισσότερα σχετικά με αυτό σε ένα από τα ακόλουθα άρθρα).

 

Παγκόσμια εμπειρία

Όσον αφορά την παγκόσμια εμπειρία, πρέπει να ειπωθεί ότι είναι πολύ εκτεταμένη.

Επίσκεψη https://basicincome.stanford.edu/experiments-map/ για να μάθετε περισσότερα για κάθε παρελθόν, παρόν ή προγραμματισμένο πείραμα βασικού εισοδήματος παγκοσμίως. Σε αυτόν τον χάρτη θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία των πειραμάτων, τον χρόνο, τον αριθμό των συμμετεχόντων, τις υπεύθυνες αρχές του πειράματος, το ποσό των βασικών εσόδων κ.λπ. σημαντικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων συνδέσμων προς ιστότοπους έργων.

Παγκόσμιος χάρτης πειραμάτων βασικού εισοδήματος

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχουν καταβάλει όλα τα πειράματα εγγυημένου εισοδήματος ένα άνευ όρων βασικό εισόδημα. Εφαρμόζεται το πιο κοινό καθολικό εισόδημα. Ποιά είναι η διαφορά? Εάν το βασικό εισόδημα χωρίς όρους περιλαμβάνει και τα τέσσερα από τα παραπάνω κριτήρια (γενικά, ατομικά, πληρώνεται άνευ όρων και είναι αρκετά υψηλό), τότε ένα από τα κριτήρια μπορεί να λείπει για το γενικό βασικό εισόδημα. Ένα παράδειγμα είναι το φινλανδικό πείραμα, το οποίο επέλεξε άτομα που είχαν εγγραφεί ως άνεργοι. Έτσι εφαρμόστηκε η προϋπόθεση - οι άνεργοι (καθολική ομάδα ανθρώπων).

 

Το κοινωνικό πρόγραμμα Bolsa Família στη Βραζιλία στοχεύει οικογένειες σε συνθήκες φτώχειας ή ακραίας φτώχειας, όχι σε κάθε άτομο, επομένως αυτός ο τύπος βασικού εισοδήματος είναι επίσης καθολικός. Ωστόσο, τα πειραματικά πειράματα στη Ναμίμπια και την Ινδία πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με όλα τα κριτήρια για το άνευ όρων βασικό εισόδημα. ονομάζεται επίσης πείραμα UBI στη Γερμανία Mein Grundainkommen αυτό συμβαίνει τώρα.

 

Τα θετικά αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Για παράδειγμα, στο έργο SEED στο Stockton των ΗΠΑ, όπου 125 κάτοικοι της πόλης έλαβαν 500 $ το μήνα για δύο χρόνια, κατέγραψαν ότι:

  • Το εγγυημένο εισόδημα μείωσε την αστάθεια του εισοδήματος ή τις διακυμάνσεις εισοδήματος από μήνα σε μήνα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, μόνο το 25% των παραληπτών θα πληρώσει για μια απροσδόκητη δαπάνη με μετρητά ή ισοδύναμο μετρητών. Ένα χρόνο μετά, το 52% αυτών που ανήκαν στην ομάδα θεραπείας θα πλήρωνε ένα απροσδόκητο έξοδο με μετρητά ή ισοδύναμο μετρητών.
  • το εγγυημένο εισόδημα επέτρεψε στους δικαιούχους να βρουν εργασία πλήρους απασχόλησης - τον Φεβρουάριο του 2019, το 28% των παραληπτών είχαν πλήρη απασχόληση, ένα χρόνο αργότερα το 40% των παραληπτών απασχολούνταν με πλήρη απασχόληση.
  • οι αποδέκτες εγγυημένου εισοδήματος ήταν πιο υγιείς, παρουσιάζοντας λιγότερη κατάθλιψη και άγχος και βελτιωμένη ευεξία.
  • Το εγγυημένο εισόδημα μείωσε την οικονομική έλλειψη δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για αυτοδιάθεση, επιλογή, καθορισμό στόχων και ανάληψη κινδύνων.

SEED_Pimiminary + Analysis-SEEDs + First + Year_Final + Report_Individual + Pages

 

Σε 2018, Το έργο New Leaf στον Καναδά χρησιμοποίησαν καινοτόμες στρατηγικές: 50 άστεγοι που είχαν χάσει τα σπίτια τους σχετικά πρόσφατα, έλαβαν εφάπαξ πληρωμή 7,500 CAD σε μετρητά (περίπου 5,103 ευρώ). Οι συμμετέχοντες στο πείραμα μπόρεσαν να ξοδέψουν αυτά τα χρήματα όπως τους άρεσαν. Τα αποτελέσματα ήταν καταπληκτικά! Κατά μέσο όρο, οι αποδέκτες μετρητών ξόδεψαν το 52% των χρημάτων τους για φαγητό και ενοίκιο, 15% για άλλα είδη όπως φάρμακα και λογαριασμούς και 16% για μεταφορά και ρούχα. Συγκριτικά, οι δαπάνες για αλκοόλ, τσιγάρα και ναρκωτικά μειώθηκαν κατά μέσο όρο κατά 39%. Σύμφωνα με στοιχεία της μελέτης, κατά τη διάρκεια του έτους το έργο έσωσε το σύστημα καταφυγίων περίπου 8,100 CAD (περίπου 5,511 EUR) ανά άτομο. Τα αποτελέσματα αυτού του πειράματος οδηγούν στην επανεξέταση της αποτελεσματικότητας του υπάρχοντος κοινωνικού συστήματος.

https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/new-leaf-project-results-1.5752714

 

Ένα άλλο γνωστό είναι το πείραμα Mincome στον Καναδά, το οποίο πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του 1970. Αναλύοντας τα αποτελέσματά του, οικονομολόγος υγείας Έβελιν Ξέχνα αποκάλυψε ότι η υγεία των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα βελτιώθηκε σημαντικά σε τέσσερα χρόνια. Υπήρξε μείωση κατά 8.5% στις νοσηλείες και μείωση των επισκέψεων σε οικογενειακούς ιατρούς - υπήρχαν λιγότερα ατυχήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ και νοσηλεία λόγω προβλημάτων ψυχικής υγείας.

«Ήθελα να δω αν το να κάνεις κάτι για τη φτώχεια έχει αντίκτυπο στην υγεία των ανθρώπων και αυτά τα αποτελέσματα είναι πραγματικά ενδιαφέροντα. Μια μείωση 8.5% σε διάστημα τεσσάρων ετών είναι πολύ δραματική », παραδέχεται ο E. Forget.

https://www.bbc.com/worklife/article/20200624-canadas-forgotten-universal-basic-income-experiment

Επομένως, πρόκειται για την ανακούφιση του συστήματος υγείας από τους ασθενείς (και συνεπώς τη μείωση των εξόδων του συστήματος υγείας), των οποίων η κατάσταση της υγείας βελτιώθηκε λόγω του κανονικού εγγυημένου εισοδήματος, το οποίο με τη σειρά του προώθησε την επιλογή ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής.

 

Ο τρόπος ζωής αλλάζει

Το άγχος, ο υποσιτισμός και η ανθυγιεινή διατροφή μπορούν να οδηγήσουν σε διάφορους τύπους ασθενειών. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και το εισόδημα στη Λετονία επιβαρύνουν σημαντικά το σύστημα υγείας. Το 2019, περισσότερο από το 26% του λετονικού πληθυσμού είχε πέσει κάτω από το όριο κινδύνου-φτώχειας. Η πανδημία Covid-19 ακολούθησε όλες τις συνέπειές της το 2020.

Το GMI 109 € είναι τέσσερις φορές μικρότερο από το όριο κινδύνου-φτώχειας. Οδηγεί πολλούς σε ένα αδιέξοδο από το οποίο είναι αδύνατο να βγούμε χωρίς εξωτερική βοήθεια. Η Λετονία είναι επίσης μεταξύ των χωρών όπου οι άνθρωποι ζουν σε μια αγχωτική κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα, περισσότερο από το ένα τέταρτο του πληθυσμού της χώρας δεν μπορεί να αντέξει υγιεινή διατροφή, για να μην αναφέρουμε άλλα οικιακά πράγματα.

Το άνευ όρων βασικό εισόδημα διεγείρει τη συμμετοχή των ανθρώπων στη βελτίωση της ζωής τους. Τα πειράματα UBI που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα επιτρέπουν το συμπέρασμα ότι τα οφέλη υπερβαίνουν σημαντικά τους πόρους που επενδύονται στο κοινωνικό σύστημα. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το βασικό εισόδημα που καταβάλλεται πιο αποτελεσματικά από ό, τι μπορεί να παρέχει το κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Με την εισαγωγή του UBI, όχι μόνο θα είμαστε σε θέση να ανακάμψουμε πιο γρήγορα από τα αποτελέσματα του Covid-19, αλλά θα είμαστε επίσης σε θέση να προετοιμαστούμε για διάφορες αλλαγές. Ένα από αυτά σχετίζεται με τον αυτοματισμό και τη ρομποτοποίηση.

 

Αυτοματισμός, ρομποτοποίηση και εργασία

Ο ιστότοπος futurism.com περιέχει πληροφορίες για τα επαγγέλματα που κινδυνεύουν από τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη (AI), καθώς και για τις χώρες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Για παράδειγμα, με κίνδυνο ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης είναι το 99% των εργαζομένων στον ασφαλιστικό τομέα, το 97% των εργαζομένων στη γεωργία, το 88% των εργαζομένων στις κατασκευές, το 97% των εργαζομένων σε γρήγορο φαγητό, το 79% των οδηγών και το 68% των ταχυδρομικών εργαζομένων - όλοι μπορεί να χάσουν τις δουλειές τους ως αποτέλεσμα αυτοματισμού, ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης.

(https://futurism.com/images/universal-basic-income-answer-automation).

 

Κάθε μέρα αισθανόμαστε τον αντίκτυπο της ρομποτικής όλο και πιο συχνά, για παράδειγμα, τα σούπερ μάρκετ ταμεία. Όλοι όσοι χρησιμοποιούν τα ταμεία αυτοεξυπηρέτησης δεν λαμβάνουν φυσικά έκπτωση σε προϊόντα. Αυτή η αυτοματοποίηση των ωφελημάτων εργασίας μόνο καταστηματάρχες - δεν υπάρχει ανάγκη πρόσληψης υπαλλήλου, χωρίς άδεια μετ 'αποδοχών, δεν χρειάζεται να παρακινηθούν οι υπάλληλοί τους να εκτελέσουν καλύτερα τα καθήκοντά τους, να μην αρρωσταίνουν και να μην απαιτούν καλύτερες συνθήκες εργασίας ή υψηλότερους μισθούς. Ένας αυτοματοποιημένος χώρος εργασίας δεν απαιτεί εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 24/7 - το μόνο που χρειάζεστε είναι τακτική συντήρηση. Τα ρομπότ έχουν γίνει ιδιαίτερα απαιτητικά αυτή τη στιγμή, όταν πρέπει να ληφθούν προφυλάξεις για να αποφύγετε να αρρωστήσετε κατά τη διάρκεια πανδημίας.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 45% -60% όλων των εργαζομένων στην Ευρώπη θα μπορούσαν να δουν τον εαυτό τους να αντικατασταθεί από τον αυτοματισμό πριν από το 2030. Οι άνθρωποι χρειάζονται χρόνο και χρήμα για να μάθουν ένα νέο επάγγελμα ή να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. Η εμπειρία της Λετονίας δείχνει ότι ένας εργοδότης επιλέγει συχνότερα έναν ήδη εκπαιδευμένο υπάλληλο. Η κατάρτιση των εργαζομένων απαιτεί χρόνο, που σημαίνει - χρήματα για τον επιχειρηματία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Λετονίας, το πραγματικό ποσοστό ανεργίας στη Λετονία τον Μάιο του τρέχοντος έτους ήταν 7.9%, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να βρεθούν εργαζόμενοι με τις απαραίτητες δεξιότητες. Ταυτόχρονα, πρέπει να θυμόμαστε τις δυνατότητες αυτοματοποίησης και ρομποτοποίησης, που θα κάνουν πολλούς άνεργους. Το άνευ όρων βασικό εισόδημα ως εναλλακτική λύση θα παρέχει οικονομική ασφάλεια και επίσης ευκαιρίες για ευελιξία - να αποκτήσουν νέες δεξιότητες όταν αναζητούν κενές θέσεις εργασίας.

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/foresight/topic/changing-nature-work/new-technologies-automation-work-developments_en

 

Πιθανώς πολλοί θα υποστηρίξουν ότι εάν ληφθεί ένα άνευ όρων βασικό εισόδημα, οι άνθρωποι δεν θα εργαστούν. Ναι, οι άνθρωποι δεν θα εργαστούν, αλλά μόνο με έναν κακό εργοδότη που πληρώνει ανεπαρκώς χαμηλούς μισθούς ή δεν ακολουθεί τους εργατικούς νόμους και τα ήθη. Σύμφωνα με τον Jaanus Nurmoja, συντονιστή της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών της Εσθονίας «Έναρξη Απεριόριστων Βασικών Αποτελεσμάτων (UBI) σε ολόκληρη την ΕΕ», κανείς δεν θα εργαστεί πλέον ως πόρνη και αυτό το σενάριο θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα.

Τα στοιχεία από πιλοτικά έργα δείχνουν ότι οι άνθρωποι εργάζονται περισσότερο από ό, τι πριν λάβουν UBI. Η εργασία σταμάτησε από νέες μητέρες που θέλουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, παιδιά που αναγκάζονται να εργαστούν αντί να πηγαίνουν στο σχολείο λόγω έλλειψης χρημάτων. Οι νέοι σταμάτησαν να εργάζονται που θέλουν να επιδοθούν πλήρως στη μελέτη. Περίπου το 2-3% όλων των παραληπτών βασικού εισοδήματος εγκαταλείπονται για τους παραπάνω λόγους. Ρωτήστε τον εαυτό σας, τι θα κάνατε αν λάβατε UBI κάθε μήνα; Δεν θα δούλευες πια; Ίσως να συνεχίσετε να εργάζεστε ακόμα και με σχετικά χαμηλό μισθό, αν είναι η δουλειά της καρδιάς σας, εάν εκτιμάται στο χώρο εργασίας, εάν είστε ικανοποιημένοι με τη δουλειά. Το βασικό εισόδημα θα παρέχει την απαραίτητη σταθερότητα.

 

Ισορροπεί διαφορετικές σχέσεις

Το UBI εξισορροπεί διαφορετικές σχέσεις, διότι επιτρέπει σε κάθε άτομο να λάβει την ίδια θέση. Για παράδειγμα, η ευκαιρία να πείτε «όχι» σε έναν κακό εργοδότη και βίαιες σχέσεις. Παρέχει μια βάση για να αναπτύξουμε επίσης την εσωτερική αγορά της χώρας. Πολλοί από εμάς θα αγόραζαν ένα προϊόν κατασκευασμένο στη Λετονία, αν δεν ήταν πολύ ακριβό για τα πορτοφόλια μας. Πολλοί από εμάς που αναγκάσαμε να φύγουμε για να βγάλουμε λεφτά, θα επέστρεφαν στη ζωή στη Λετονία. Πολλοί θα ξεκινήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση. μάθετε κάτι νέο και ούτω καθεξής. Πολλοί θα ξεκινήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση. να μάθουμε κάτι νέο, κ.λπ. Θα βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, θα ήταν γενναιόδωρο και ανθρώπινο, γιατί είναι ανθρώπινη φύση. Και ακόμη και οι πληρωμές φόρου στον κρατικό προϋπολογισμό θα αυξάνονταν επειδή θα υπήρχαν περισσότερες ταμειακές ροές.

Οι μισθοί παραμένουν στάσιμοι για μεγάλο χρονικό διάστημα και το κράτος διατηρεί αυτή τη στασιμότητα καθορίζοντας έναν χαμηλό ελάχιστο μισθό. Γιατί να πληρώσετε περισσότερα αν ο νόμος σας επιτρέπει να απασχοληθείτε με μισθό 500 ευρώ συν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης περίπου 170 ευρώ, παρά το γεγονός ότι ο διαθέσιμος μισθός πέφτει κάτω από το όριο κινδύνου-φτώχειας. Εάν θέλετε να επιβιώσετε, θα εργαστείτε ακόμη και για τον ελάχιστο μισθό. Αλλά δεν είναι μια ζωή άξια ενός ατόμου - να είσαι φτωχός εργαζόμενος. Μια τέτοια κατάσταση επικρατεί όχι μόνο στη Λετονία. Η ανθρωπότητα ψάχνει τον τρόπο να μείνει. Αυτός είναι ο λόγος που τόσοι πολλοί Ευρωπαίοι μιλούν τώρα για την εισαγωγή ενός άνευ όρων βασικού εισοδήματος σε ολόκληρη την ΕΕ.

Όλα είναι διασυνδεδεμένα. Με ένα άνευ όρων βασικό εισόδημα, θα μπορούσαμε να πυροβολήσουμε πολλά κουνελάκια με ένα μόνο πλάνο. Με την πληρωμή του UBI, το κράτος επωφελείται σε πολύ μεγάλο βαθμό, καθώς μέρος των καθηκόντων του θα εκτελούνται από τους ίδιους τους πολίτες. Για παράδειγμα, η ανατροφή ορφανών σε ιδρύματα δεν θα είναι πλέον απαραίτητη, καθώς θα υπήρχαν αρκετοί θετοί γονείς που θα μπορούσαν να μεγαλώσουν πολλά παιδιά. Ή ένα άλλο παράδειγμα, εάν είχαμε UBI, θα μπορούσαμε να αγοράσουμε προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. Θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε στην εργασία σε διαφορετικές κοινωνίες και ενώσεις, στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων.

Και, ναι, η δημοκρατία θα μπορούσε να ακμάσει, επειδή θα είχαμε αρκετά χρήματα για να αγοράσουμε εφημερίδες και περιοδικά, θα μπορούσε να αναπτυχθεί υψηλής ποιότητας δημοσιογραφία, γιατί ο Τύπος δεν θα εξαρτάται από οικονομικές ομάδες και διαφημίσεις, αλλά οι άνθρωποι που ζουν στη Λετονία θα τις αγόραζαν.

Το UBI είναι επίσης θέμα εθνικής ασφάλειας. Όσοι έχουν ανάγκη είναι πιο πιθανό να διαπράξουν εγκλήματα. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στη φτώχεια είναι πιο πιθανό να ακολουθήσουν εξτρεμιστικές εκκλήσεις και λαϊκιστές, να είναι πρόθυμοι να ψηφίσουν χρήματα ή κάποια υποσχόμενα οφέλη, να χάσουν την πίστη τους στο κράτος και τα μέσα ενημέρωσης, και μάλλον να πιστεύουν σε διάφορες ψεύτικες ειδήσεις και θεωρίες συνωμοσίας. Είναι σημαντικό για εμάς να μην συμβεί αυτό.

 

Μια σύντομη ματιά στην ιστορία του βασικού εισοδήματος

Όπως αναφέρεται στον ιστότοπο https://basicincome.org/history/, η ιδέα του άνευ όρων βασικού εισοδήματος διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Thomas Spence στα τέλη του 18ου αιώνα και από τον Joseph Charlier στα μέσα του 19ου αιώνα. Το βασικό εισόδημα αποτέλεσε αντικείμενο μιας προσωρινής εθνικής συζήτησης στην Αγγλία γύρω στο 1920 και στις Ηνωμένες Πολιτείες γύρω στο 1970 (εισάγοντας επίσης ένα βασικό πείραμα εισοδήματος όπως το Mincome). Γύρω στο 1980, η συζήτηση συνεχίστηκε στη Δυτική Ευρώπη και εξαπλώθηκε αργά, αλλά από το 2016 έχει αποκτήσει παγκόσμια δημοτικότητα.

Ο Άντριου Γιανγκ, ο υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2020, είχε προτείνει την εισαγωγή ενός βασικού εισοδήματος 1,000 δολαρίων για κάθε πολίτη των ΗΠΑ άνω των 18 ετών, αναφερόμενος στην οικονομική απόδοση ως προεκλογική πλατφόρμα του. Εκτιμάται ότι η πληρωμή ενός τέτοιου ποσού σε ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσε να ενισχύσει την οικονομία κατά 2.48 τρισεκατομμύρια δολάρια και να αυξήσει το ΑΕΠ κατά 12.56% σε οκτώ χρόνια.

(https://www.cnbc.com/2017/08/31/1000-per-month-cash-handout-would-grow-the-economy-by-2-point-5-trillion.html).

 

Ωστόσο, πριν από την ιδέα ενός άνευ όρων βασικού εισοδήματος, έχει γίνει λόγος για ένα εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα. Πιστεύεται ότι ο Joannes Ludovicus Vives (1492-1540), στενός φίλος και ανθρωπιστής του Thomas More (1478-1535), ήταν ο πρώτος που υποστήριξε το βασικό εισόδημα και ανέπτυξε ένα λεπτομερές σχήμα βασισμένο τόσο σε θεολογικά όσο και σε πραγματιστικά. Μπορεί να θεωρηθεί ως ο πραγματικός πατέρας της ιδέας ενός κρατικού καθεστώτος ελάχιστου εισοδήματος και του προδρόμου πολλών σύγχρονων καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων.

Σε ένα φυλλάδιο αφιερωμένο στον Δήμαρχο της Μπριζ το 1526 με τον τίτλο De Subventione Pauperum (Σχετικά με τη βοήθεια στους φτωχούς), η JL Vives πρότεινε να δοθεί στην δημοτική κυβέρνηση η ευθύνη της εξασφάλισης ελάχιστης διαβίωσης σε όλους τους κατοίκους της, όχι για λόγους δικαιοσύνης αλλά για χάρη μιας πιο αποτελεσματικής άσκησης ηθικά απαιτούμενης φιλανθρωπίας.

Τα επιχειρήματα του Vives ενέπνευσαν πιθανώς τους ηγέτες της φλαμανδικής πόλης Ypres, καθώς εισήγαγε ένα παρόμοιο σχέδιο λίγα χρόνια αργότερα. Ενθάρρυνε τη σκέψη και τη δράση με διαφορετικό τρόπο για να υποστηρίξει τους φτωχούς. Το Vives 'tract είναι η πρώτη συστηματική έκφραση μιας μακράς παράδοσης κοινωνικής σκέψης και θεσμικής μεταρρύθμισης και δείχνει τη συμπάθεια του κοινού. Παρά τις δυσκολίες και τις αμφιβολίες, οι στοχαστές της εποχής έκαναν τη δημόσια βοήθεια βασική λειτουργία της κυβέρνησης.

Στο βιβλίο του L'Esprit des Lois (1748), ο Montesquieu γράφει:Το κράτος οφείλει σε όλους τους πολίτες του μια ασφαλή διαμονή, τροφή, κατάλληλα ρούχα και έναν τρόπο ζωής που δεν βλάπτει την υγεία τους".

Αυτή η σκέψη οδήγησε τελικά στη δημιουργία ολοκληρωμένων, εθνικά χρηματοδοτούμενων εγγυημένων συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος σε έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών, πιο πρόσφατα, στην Ιταλία το εισόδημα της ιθαγένειας (2019) και της Ισπανίας ingreso minimo ζωτικής σημασίας (2020).

 


Αυτές οι πληροφορίες ετοιμάστηκαν με την υποστήριξη του «Ταμείου Ενεργών Πολιτών» - πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και του Μηχανισμού Οικονομικών της Νορβηγίας. Το περιεχόμενο της έκδοσης είναι ευθύνη των εκτελεστών του έργου «Εισαγωγή άνευ όρων βασικού εισοδήματος σε ολόκληρη την ΕΕ» στη Λετονία »- Ένωση« Vecdaugavieši ». αριθμός έργου: ΟΕΕ / 202 / R / 31.

https://www.activecitizensfund.lv/lv/apstiprinati-projekti/eiropas-pilsonu-iniciativas-beznosacijumu-pamatienakumu-ieviesana-visa-es-aktualizesana-latvija.html

 


Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στις 10.07.2021 στις https://www.latviesi.com/jaunumi/kas-ir-eiropas-pilsonu-iniciativa-sakt-beznosacijuma-pamatienakumu-visa-es

%d bloggers, όπως αυτό: