Έντυπα για υπογραφή του ECI-UBI

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/788 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(31) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται βάσει του παρόντος κανονισμού. Από την άποψη αυτή, για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι ο εκπρόσωπος της ομάδας διοργανωτών ή, κατά περίπτωση, η νομική οντότητα που δημιουργήθηκε με σκοπό τη διαχείριση της πρωτοβουλίας και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά τη συλλογή δηλώσεων υποστήριξης, διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεδομένων σχετικά με τους χορηγούς των πρωτοβουλιών και για σκοπούς επαλήθευσης και πιστοποίηση των δηλώσεων υποστήριξης και για τον καθορισμό της μέγιστης περιόδου εντός της οποίας μπορούν να διατηρηθούν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς μιας πρωτοβουλίας. Υπό την ιδιότητά τους ως υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων, ο εκπρόσωπος της ομάδας διοργανωτών ή, κατά περίπτωση, η νομική οντότητα που δημιουργήθηκε με σκοπό τη διαχείριση της πρωτοβουλίας και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, ιδίως εκείνες που αφορούν τη νομιμότητα της επεξεργασίας και την ασφάλεια των δραστηριοτήτων επεξεργασίας, την παροχή πληροφοριών και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές, ότι κάθε εθνικός συντονιστής και αναπληρωτής του ECI μας πρέπει να καλεί τους ακτιβιστές στη χώρα του να συλλέγουν υπογραφές όχι μόνο στο διαδίκτυο, αλλά και σε έντυπη μορφή. Τα έντυπα που συλλέχθηκαν πρέπει να σταλούν στους εθνικούς συντονιστές μέσω πιστοποιημένου ταχυδρομείου, μόνο στη διεύθυνση, την οποία θα δώσουν στους ακτιβιστές τους.

Παράδειγμα για την ΑΥΣΤΡΙΑ: η ταχυδρομική διεύθυνση είναι: Postfach 21, 2345 Brunn, EBI-BGE-AT
(Αριθμός κουτιού xx, κωδικός ECI-UBI-Country)

Τα υπογεγραμμένα έντυπα πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος.

Για την ασφάλεια σε έντυπα, η ακόλουθη «Δήλωση για τη χρήση έντυπου εντύπου» είναι σημαντική για τους ακτιβιστές (στη γλώσσα της χώρας):

«ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ της συλλογής έντυπων εντύπων για την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ« ΕΚΚΙΝΗΣΗ Χωρίς όρους βασικών αποτελεσμάτων (UBI) σε ολόκληρη την ΕΕ »(https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_en)

Για έντυπα σύμφωνα με το παράρτημα III μέρος Α ή μέρος Β των κανονισμών ECI:

  • Όλα τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν! Μόνο τότε ισχύει η ψηφοφορία
  • Γράψτε ευανάγνωστα και με κεφαλαία γράμματα! Δεν είναι μετρήσιμα.
    Σημειώστε ότι μπορείτε να υπογράψετε μόνο μία φορά! Εάν κάποιος θέλει να υπογράψει online αργότερα ή έχει ήδη υπογράψει στο διαδίκτυο, δεν πρέπει να υπογράψει σε χαρτί.
  • Τίποτα στη φόρμα δεν μπορεί να αλλάξει ή να διαγραφεί στη φόρμα!

Οι συλλέκτες / τρίτοι δεν επιτρέπεται να δημιουργούν αντίγραφα υπογεγραμμένων έντυπων εντύπων ή να χρησιμοποιούν τα δεδομένα! (Είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια δεδομένων)

Θα πήγαινα με τα συμπληρωμένα έντυπα;

Οι έντυπες φόρμες που συμπληρώνονται με προσωπικά δεδομένα πρέπει να σταλούν στους εθνικούς συντονιστές σας. Εάν δεν το κάνετε αυτό, δεν μπορούν να προστεθούν στον συνολικό αριθμό υπογραφών. Οι διευθύνσεις είναι ενεργοποιημένες αυτή η ειδική σελίδα.

Σημείωση:

Τουλάχιστον δύο μήνες μετά το τέλος του χρόνου συλλογής, όλες οι υπογραφές που έχουν συλλεχθεί σε έντυπη μορφή θα πρέπει να φορτωθούν και η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα ανακοινωθεί αργότερα, αφού διευκρινιστεί με την Επιτροπή και έχουν πραγματοποιηθεί οι δοκιμές.

Λήψη έντυπων εντύπων

Οι εθνικοί συντονιστές μπορούν να κατεβάσουν τα έντυπα σε αυτή η σελίδα. Προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Εάν θέλετε έντυπα, επικοινωνήστε με τον εθνικό σας συντονιστή μέσω του webform

%d bloggers, όπως αυτό: