Περαιτέρω προσπάθεια για τη συλλογή υπογραφών που υλοποιούνται από την επιτροπή της ΕΕ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1042 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2020, για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων σχετικά με τις προθεσμίες συλλογής, τον έλεγχο και τα στάδια εξέτασης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/788 σχετικά με την πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών ενόψει της επιδημίας COVID-19, και ιδίως του άρθρου 1 παράγραφος 2,

 

 

Για τους λόγους αυτούς, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παράταση των περιόδων συλλογής σε σχέση με 5 πρωτοβουλίες για τις οποίες η περίοδος συλλογής ήταν σε εξέλιξη την 1η Μαΐου 2021. Συνεπώς, οι περίοδοι συλλογής θα πρέπει να παραταθούν κατά τρεις μήνες.

 

Οι νέες ημερομηνίες λήξης των περιόδων συλλογής για τις ακόλουθες πρωτοβουλίες είναι οι εξής:

 

  • την πρωτοβουλία με τίτλο «ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ, πλήρη πολιτικά δικαιώματα για τους πολίτες της ΕΕ»: 11 Ιουνίου 2022 ·
  • την πρωτοβουλία με τίτλο «Έναρξη χωρίς όρους βασικών αποτελεσμάτων (UBI) σε ολόκληρη την ΕΕ»: 25 Ιουνίου 2022 ·
  • την πρωτοβουλία με τίτλο «Libertà di condividere»: 1 Αυγούστου 2022 ·
  • την πρωτοβουλία με τίτλο «Δικαίωμα θεραπείας»: 1 Αυγούστου 2022 ·
  • την πρωτοβουλία με τίτλο «Πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών για την απαγόρευση των βιομετρικών πρακτικών μαζικής παρακολούθησης»: 1 Αυγούστου 2022 ·
  • την πρωτοβουλία με τίτλο «Green Garden Roof Tops»: 1 Αυγούστου 2022.

 

 

%d bloggers, όπως αυτό: